فرم استخدام شانا


سوابق کاری

سوابق آموزشی

ایا سابقه آشنایی با هریک از کارمندان و یا کارگران شرکت را دارید؟